REGULAMIN WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I COOKIE

EQUINITY SOLUTIONS sp. z o.o. niniejszym, wprowadza regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz politykę prywatności i cookie.

 1. REGULAMIN

  1. DEFINICJE

  2. INFORMACJE OGÓLNE

   1. Dostawcą Aplikacji Equinity Vision jest spółka: EQUINITY SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000838031, NIP: 8172196393, REGON: 385925060 („Dostawca”).

   2. Aplikacja Equinity Vision jest dostępna na urządzeniach mobilnych po jej pobraniu z odpowiedniego serwisu i zalogowaniu się:

    1. dla systemu operacyjnego iOS – z App Store

    2. dla systemu operacyjnego Android – z Google Play.

   3. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych lub połączeń głosowych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji, może wiązać się z opłatami naliczanymi przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego Użytkownikowi usługi telekomunikacyjne.

   4. Pobranie i zalogowanie się do Aplikacji, jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.

  3. WYMAGANIA TECHNICZNE. WSPARCIE

   1. Aplikacja jest przeznaczona na tablety oraz telefony z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż Android 12 oraz iOS w wersji nie niższej niż IOS 15 i dostępem do App Store.

   2. Pobranie i aktywacja Aplikacji wymagają połączenia z siecią Internet w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub aktywnego połączenia Wi-Fi.

   3. Dla zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, tablet lub telefon, na którym zainstalowana jest Aplikacja musi:

    1. umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet;

    2. posiadać przynajmniej 200 MB wolnej pamięci.

   4. Do założenia konta Użytkownika konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

   5. Dla zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, tablet lub telefon, na którym zainstalowana jest Aplikacja nie może posiadać zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta tabletu lub telefonu lub producenta systemu operacyjnego.

   6. Equinity Solutions informuje, że instalacja dostarczanych aktualizacji Aplikacji może być konieczna do jej prawidłowego działania i należytego zabezpieczenia gromadzonych w niej danych. Equinity Solutions rekomenduje instalowanie aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu przez Google Play lub App Store.

   7. Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta tabletu lub telefon, na którym Aplikacja została zainstalowana oraz systemu Android lub iOS. Brak aktualizacji systemu operacyjnego lub Aplikacji może powodować obniżenie poziomu korzystania z Aplikacji, a nawet wycieku danych zgromadzonych w Aplikacji.

   8. Equinity Solutions zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania, a także dokonywania zmian i oddziaływania na stronę techniczną konta w każdy inny sposób w celu modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania konta Użytkownika.

   9. Equinity Solutions zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości lub komunikatów w celu przekazania informacji dotyczących funkcjonowania Aplikacji, w tym w szczególności dotyczących zmian w funkcjonowaniu Aplikacji.

   10. Pytania lub uwagi dotyczące Aplikacji oraz jej funkcjonalności Użytkownicy mogą kierować drogą elektroniczną na adres e-mail Equinity Solutions: contact@equnitysolutions.com

  4. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

   1. W momencie instalacji Aplikacji, Equinity Solutions udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

   2. Licencja udzielana jest na czas oznaczony tj. czas trwania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Equinity Solutions a administratorem aplikacji webowej, bez ograniczeń terytorialnych.

   3. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i korzystania na posiadanym przez Użytkownika sprzęcie mobilnym (tablety, telefony), jeżeli czynności te są podejmowane wyłącznie dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.

   4. Z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w jakikolwiek inny sposób lub tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji.

  5. USUNIĘCIE KONTA

   1. Usunięcie konta Użytkownika powoduje całkowitą utratę dostępu do Aplikacji.

   2. Equinity Solutions ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku:

    1. rozwiązania umowy z administratorem aplikacji webowej;

    2. naruszenia postanowień Regulaminu, których skutkiem jest rażące naruszenie interesów Equinity Solutions lub innych Użytkowników – w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uchylania Autoryzacji Konta.

  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Equinity Solutions informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa lub szkodę wyrządzoną działaniem Użytkownika związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji.

   2. Equinity Solutions informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za:

    1. szkody będące wynikiem niedokonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji;

    2. szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminu;

    3. skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej, złamanie hasła przez osobę trzecią);

    4. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik, w szczególności za ewentualne niedogodności związane z szybkością lub stabilnością łącza Użytkownika;

    5. nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikające z nieprawidłowości działania systemu operacyjnego lub urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik.

  7. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszym, informujemy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych przez Equinity Solutions drogą elektroniczną.

   2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć między innymi:

    1. w przypadku cyberataku, czyli celowego wykorzystania systemów i sieci komputerowych przy użyciu złośliwego oprogramowania do kradzieży lub zniszczenia danych albo zakłócenia działalności – zagrożenie wycieku danych Użytkownika lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez Użytkownika;

    2. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika (takie jak wirusy, robaki, trojany);

    3. programy szpiegujące – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je autorowi programu (zazwyczaj bez wiedzy i zgody Użytkownika);

    4. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

    5. wyłudzenie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;

    6. włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi hackerskich.

   3. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik powinien zaopatrzyć swoje urządzenia mobilne, za pośrednictwem których łączy się z Internetem w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (firewall). Program antywirusowy powinien być przez Użytkownika aktualizowany.

   4. Funkcja i cel oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści usługi, którymi są wiadomości wprowadzane przez Equinity Solutions do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, to poprawa przepływu informacji związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Equinity Solutions.

 2. POLITYKA PRY WATNOŚCI I C OOK IE

  1. DEFINICJE

   • Administrator danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone kryteria jego wyznaczania.

   • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza na podstawie identyfikatora takiego jak: (i) imię i nazwisko; (ii) numer identyfikacyjny; (iii) dane o lokalizacji; (iv) identyfikator internetowy; (v) jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

   • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Chodzi zwłaszcza o wykorzystanie ich do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

   • Przetwarzanie danych – oznacza wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Są to takie operacje, jak: (i) zbieranie; (ii) utrwalanie; (iii) organizowanie; (iv) porządkowanie; (v) przechowywanie; (vi) adaptowanie lub modyfikowanie; (vii) pobieranie; (viii)

    przeglądanie; (ix) wykorzystywanie; (x) ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie; (xi) dopasowywanie lub łączenie; (xii) ograniczanie; (xiii) usuwanie lub niszczenie.

   • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

   • Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

   • Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

   • Zgoda – oznacza oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

  2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem danych Użytkowników Aplikacji Equinity Vision jest spółka: EQUINITY SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000838031, NIP: 8172196393, REGON: 385925060.

   2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: contact@equnitysolutions.com lub pod numerem telefonu:

    +48 504861745.

   3. W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników informujemy, iż dane osobowe, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz prawa wspólnotowego, w szczególności zgodnie z przepisami:

    1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako „RODO”;

    2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) – dalej jako „u.o.d.o.”;

    3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – dalej jako „u.o.ś.u.d.e.”.

   1. Dane osobowe Użytkowników wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego w formie wiadomości e-mail lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także założenia i aktywacji konta Użytkownika.

   2. Podczas korzystania z Aplikacji przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:

    1. imię i nazwisko;

    2. adres e-mail;

    3. nazwa firmy;

    4. funkcja w firmie;

    5. adres IP, data i godzina logowania w Aplikacji.

   3. W związku z korzystaniem z Aplikacji oraz w zależności od treści przesłanego zapytania lub zawartej umowy dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

    1. utworzenia i aktywacji konta Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda Użytkownika;

    2. świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu korzystania z Aplikacji oraz udzieleniu licencji – podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

    3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - wówczas podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora danych;

    4. oferowania produktów i usług bezpośrednio, w tym odbierania ich pod kątem potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania - wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora danych.

   4. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników:

    1. przetwarzanych i archiwizowanych w związku z założeniem i obsługą konta Użytkownika oraz świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, przetwarzamy do końca okresu przewidzianego poszczególnymi przepisami prawa, a w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń w danej sprawie lub wyczerpania środków zaskarżenia;

    2. przetwarzanych w zakresie podstawowych danych kontaktowych Użytkowników, w celu wymiany korespondencji, a także w celu oferowania usług, przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu lub wycofania zgody, jeżeli stanowi ona podstawę przetwarzania danych.

   5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, utworzenia i aktywacji konta Użytkownika, świadczenia usług oraz korzystania z wszystkich funkcjonalności Aplikacji przypisanych danemu Użytkownikowi. Niewskazanie danych może być przyczyną odmowy utworzenia lub aktywacji konta Użytkownika, świadczenia usług lub udostępnienia tych funkcjonalności Aplikacji, dla których podanie danych było niezbędne dla ich udostępnienia. Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, gdy rozpoczęto już świadczenie usług, uniemożliwi dalsze ich świadczenie.

   6. Każdy Użytkownik, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych oraz do dokonania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień należy przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość elektroniczną skierowaną na adres e-mail: contact@equnitysolutions.com lub pisemną na adres siedziby Administratora danych wskazany w pkt 1 powyżej.

   7. Ponadto każdy, kto uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

   2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą osoby, której dane te dotyczą.

   3. Administrator danych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Aplikację Equinity Vision upoważnionym organom, na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

  4. PLIKI COOKIES – INFORMACJE OGÓLNE

   1. W Aplikacji Equinity Vision stosujemy tak zwane „cookie”. Są to niewielkie informacje, wysyłane przez Aplikację zapisywane na urządzeniu końcowym (tablecie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas korzystania z Aplikacji.

   2. Pliki cookies mają swój okres ważności po upływie, którego stają się nieaktywne. W Aplikacji wykorzystujemy także inne podobne technologie takie jak piksele, wtyczki, taki, web beacons –zwane łącznie jako „cookies”.

   3. Z wykorzystaniem plików cookies możemy pozyskiwać i przetwarzać w szczególności informacje dotyczące przeglądarki i jej wersji, systemu operacyjnego, URL poprzednio odwiedzanej strony, adresu IP, czasu żądania serwera, ID użytkownika, języka, wyszukiwania w serwisie, danych dot. uwierzytelniania, danych dot. odtwarzanych treści i innych aktywności w aplikacji. Identyfikator Użytkownika łączymy z innymi pochodzącymi od Użytkownika danymi (np. adres email, numer telefonu).

   4. Podczas korzystania z Aplikacji w systemie Użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta Użytkownika.

   5. Niektóre pliki cookies są również wykorzystywane do pozyskiwania informacji na potrzeby analityczne i statystyczne lub dla celów marketingowych (np. dostarczania dopasowanej reklamy na podstawie aktywności lub retargetowania, czyli dostarczania określonej reklamy na innych stronach w Internecie).

   6. Pliki cookies poza tymi niezbędnymi do funkcjonowania Aplikacji są instalowane wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika. Zgoda może być wyrażona poprzez akceptację oświadczenia w Aplikacji lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyrażenie zgody w Aplikacji i ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie plików cookie przez Aplikację oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookie.

   7. Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć, usunąć już zapisane pliki cookies lub zmodyfikować możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Zmiana ustawień przeglądarki polegająca na wyłączeniu lub ograniczeniu możliwości zapisywania cookies, może spowodować ograniczenie funkcjonalności Aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach dotyczących konkretnych przeglądarek:

    1. dla przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

    2. dla przeglądarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

    3. dla przeglądarki Microfost Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;

    4. dla przeglądarki Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies;

    5. dla przeglądarki Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

  5. PLIKI COOKIE I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

   1. Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik może otrzymywać cookies pochodzące od zewnętrznych podmiotów z którymi współpracuje Equinity Solutions. Z tych cookies korzystamy głównie w celach analitycznych i marketingowych.

   2. Aplikacja Equinity Vision wykorzystuje narzędzie Google Tag Manager, to rozwiązanie firmy Google Inc. przeznaczone do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager nie korzysta z plików cookie, nie zbiera ani nie przechowuje danych osobowych. Narzędzie inicjuje inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli narzędzie zostało zdezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących ustawionych przez Google Tag Manager.

   3. Aplikacja Equinity Vision wykorzystuje pliki cookie przeznaczone do analizy Google Analytics. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Aplikacji są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Przy czym Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora Aplikacji, w celu interpretacji korzystania z oferty Equinity Solutions, sporządzenia raportu na temat aktywności w ramach tej oferty oraz świadczenia na rzecz Equinity Solutions, innych usług związanych z ofertą mobilną, a także korzystaniem z Internetu. W ramach tej analizy mogą być tworzone pseudonimizowane profile Użytkownika.

   1. Equinity Solutions korzysta z serwisu Google Analytics wyłącznie przy włączonej funkcji anonimizacji adresu IP. Adres IP przekazany przez Użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

   2. W aplikacji lub ustawieniach urządzenia mobilnego Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie danych dotyczących lokalizacji. Equinity Systems używa tej funkcji, aby dostarczyć Użytkownikowi informacji dotyczących lokalizacji, w tym odległości, czy wyznaczenia trasy do stadniny, w której znajduje się obserwowany za pośrednictwem aplikacji koń.

  6. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH

 1. W Aplikacji uruchomiona została funkcja „Custom Audiences Pixel” spółki Facebook Inc., a w przypadku Użytkowników zamieszkałych na terenie państw członkowskich UE spółki Facebook Ireland Limited („Facebook”). Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym stronę internetową, indywidualnej reklamy podczas przebywania na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu w Aplikacji, zainstalowany został piksel Facebooka. Za pośrednictwem tego piksela podczas korzystania z Aplikacji zostaje utworzone bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ramach tego połączenia do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że Użytkownik odwiedził Aplikację, a Facebook przyporządkowuje tę informację do indywidualnego konta Użytkownika w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz o przysługujących Użytkownikom prawach i możliwościach ochrony swojej prywatności dostępne są w uwagach o ochronie danych Facebooka pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Będąc zalogowanym do Facebooka można odrzucić funkcję otrzymywania indywidualnej reklamy na Facebooku korzystając z poniższego linka: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

 2. W Aplikacji stosowana jest funkcja LinkedIn Insight Tag sieci LinkedIn, dostarczana przez firmę LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas korzystania z Aplikacji, która zawiera funkcje LinkedIn, zostaje nawiązane połączenie z serwerami tego serwisu. Firma LinkedIn zostaje poinformowana o tym, że Użytkownik odwiedził Aplikację, korzystając ze swojego adresu IP. W przypadku, jeśli Użytkownik posiada zarejestrowane konto w serwisie LinkedIn, może on przypisać do niego interakcję z naszą ofertą. LinkedIn posiada certyfikat tarczy prywatności i gwarantuje przez to przestrzeganie europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych na portalu LinkedIn można znaleźć w Polityce

prywatności LinkedIn. Za pomocą LinkedIn Insight Tag możemy w szczególności analizować sukces naszych kampanii w ramach LinkedIn lub określić grupy docelowe na podstawie interakcji Użytkowników z ofertą internetową. To narzędzie pozwala też wyświetlać na innych stronach reklamy związane z zainteresowaniem Użytkowników. W tym celu w przeglądarce zostaje umieszczony plik cookie ważny przez 120 dni. LinkedIn udostępnia nam zanonimizowane raporty, które zawierają dane na temat aktywności oraz informacje dotyczące interakcji z Aplikacją.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Użytkownik w każdym czasie jest uprawniony do zakończenia korzystania z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie z tabletu lub telefonu.

  2. Regulamin oraz Polityka prywatności mogą ulec zmianie wraz z kolejnymi wersjami Aplikacji. Każda zmiana Regulaminu oraz Polityki prywatności jest wiążąca dla Użytkowników, którzy zainstalują tę wersję Aplikacji i zaakceptują zmienione brzmienie Regulaminu oraz Polityki prywatności.

  3. Regulamin wraz z Polityką prywatności zostaje udostępniony nieodpłatnie w Aplikacji oraz za pośrednictwem serwisu internetowego: http://equinitysolutions.com/regulamin_prywatnosci.pdf , w formacie PDF, który umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.